pepsie » pepsie

pepsie

1280 x 1020 mm
charcoal on cotton rag